PAST PRESIDENTS
...
Dr. Ashok Shukla

2023

...
Dr. Nilima Vaidya-Bhamare

2022

...
Dr. Sushmita Bhatnagar

2021

...
Dr. Deepak Baid

2020

...
Dr Mukesh Gupta

2019

...
Dr. Vipin Checker

2018

...
Dr. Smita Sharma

2017

...
Dr. Veena Pandit

2016

...
Dr. Sudhir Naik

2015

...
Dr. Sangeeta Pikale

2014

...
Dr. Sujata Rao

2013

...
Dr. Kishore Adyanthaya

2012

...
Dr. Ajay Hariani

2012 (25 Mar – 30 Jun)

...
Dr. Niranjan Agarwal

2011

...
Dr. Rajeev Walavalkar

2010

...
Dr. Suhas Kate

2009

...
Dr. Anand Parihar

2008

...
Dr. Umesh Oza

2007

...
Dr. Bipin Pandit

2006

...
Dr. Suresh Rao

2005

...
Dr. Sudha Sheth

2004

...
Dr. Bipin Pandit

2003

...
Dr. Ketan Parikh

2002

...
Dr. Shrikant Badwe

2001

...
Dr. S.N. Agarwal

2000

...
Dr. Bipin shah

1999

...
Dr. P.N. Rao

1998

...
Dr. Raja K. Upponi

1997

...
Dr. Anil Suchak

1996

...
Dr. Dilip Naik

1995

...
Dr. J.B. Agarwal

1994

...
Dr. Lalit Kapoor

1992-93

...
Dr. O.P. Kapoor

1991

...
Dr. Mahendra Sheth

1995

...
Dr. L.M. Shah

1989

...
Dr. K.V. Chaubal

1988

...
Dr. D.G.A Rebello

1987

...
Dr. Natoobhai Shah

1986

...
Dr. R.K. Gandhi

1985

...
Dr. J.T. Vyas

1984

...
Dr. Krishna Sankari

1983

...
Dr. Lekha Pathak

1982

...
Dr. Ramesh.M. Shah

1981

...
Dr. M.J. Gandhi

1980

...
Dr. Shantilal Shah

1979

...
Dr. Bhanuben Nanavati

1978

...
Dr. Subhash Dalal

1977

...
Dr. P.P. Karnik

1976

...
Dr. Shantilal Shah

1975

...
Dr. C.L. Zaveri (Late)

1973-74

...
Dr. S.C. Sheth

1972