ROLL OF HONOUR
SR. NO. YEAR ROLL OF HONOUR
1 1972 Dr. S.C. Sheth (Late)
2 1973 Dr. C.L. Zaveri (Late)
3 1774 Dr. C.L. Zaveri (Late)
4 1975 Dr. Shantilal Shah (Late)
5 1976 Dr. P.P. Karnik (Late)
6 1977 Dr. Subhash Dalal
7 1978 Dr. Bhanuben Nanavati (Late)
8 1979 Dr. Shantilal Shah (Late)
9 1980 Dr. M.J. Gandhi
10 1981 Dr. R.M. Shah
11 1982 Dr. Lekha Pathak
12 1983 Dr. Krishna Sankari (Late)
13 1984 Dr. J.T. Vyas
14 1985 Dr. R.K. Gandhi
15 1986 Dr. Natoobhai Shah (Late)
16 1987 Dr. D.G.A Rebello (Late)
17 1988 Dr. K.V. Chaubal
18 1989 Dr. L.M. Shah
19 1990 Dr. Mahendra Sheth
20 1991 Dr. O.P. Kapoor
21 1992 Dr. Lalit Kapoor
22 1993 Dr. Lalit Kapoor
23 1994 Dr. J.B. Agarwal
24 1995 Dr. Dilip S. Naik
25 1996 Dr. Anil Suchak
26 1997 Dr. Raja K. Upponi
27 1998 Dr. P.N. Rao
28 1999 Dr. Bipin Shah
29 2000 Dr. S.N. Agarwal
30 2001 Dr. Shrikant Badwe
31 2002 Dr. Ketan Parikh
32 2003 Dr. Bipin Pandit
33 2004 Dr. Sudha Sheth
34 2005 Dr. Suresh Rao
35 2006 Dr. Bipin Pandit
36 2007 Dr. Umesh Oza
37 2008 Dr. Anand Parihar
38 2009 Dr. Suhas Kate
39 2010 Dr. Rajeev Walavalkar
40 2011 Dr. Niranjan Agarwal
41 2012(25 March - 30 June) Dr. Ajay Hariani
42 2012 Dr. Kishore Adyanthaya
43 2013 Dr. Sujata Rao
44 2014 Dr. Sangeeta Pikale
45 2015 Dr. Sudhir Naik
46 2016 Dr. Veena Pandit
47 2017 Dr. Smita Sharma
48 2018 Dr. Vipin Checker
49 2019 Dr. Mukesh Gupta
50 2020 Dr. Deepak Baid
51 2021 Dr. Sushmita Bhatnagar
52 2022 Dr. Nilima Vaidya-Bhamare
53 2023 Dr. Ashok Shukla